• Uniting for a brighter tomorrow

  • Tiếng Việt
  • English
  • Chính sách nhân sự

    Chất lượng, năng suất và hiệu quả cao đem lại những giá trị đích thực cho khách hàng. T&T sử dụng để đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên.
    T&T duy trì một chính sách lương, thưởng cạnh tranh, cùng với các cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, luôn minh bạch và công bằng nhất.