• Uniting for a brighter tomorrow

 • Tiếng Việt
 • English
 • Chương trình đào tạo

  Định hướng:

  – Thông tin thiết yếu như giới thiệu công ty, cơ cấu tổ chức, các qui trình nhân sự, hành chính..

  – Văn hóa T&T và Các qui tắc đạo đức nghề nghiệp

  – Qui trình và yêu cầu, kỹ năng chuyên môn

  Kỹ năng chuyên môn

  – Đào tạo kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu riêng của từng bộ phận

  – Thực hiện quy trình sản xuất phù hợp với từng loại sản phẩm, quản lý chéo

  Kỹ năng quản lý

  – Lập kế hoạch và tổ chức công việc

  – Kỹ năng khuyến khích và nâng cao hiệu quả làm việc của công nhân

  – Sức mạnh hợp lực, teambuilding