• Uniting for a brighter tomorrow

 • Tiếng Việt
 • English
 • QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

  Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra những quyết định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước.

  1. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

  Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được lập với mục đích sau:

  (1) Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.

  (2) Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra những quyết định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước.

  2. Đối tượng áp dụng

  Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Các hợp tác xã cũng áp dụng Hệ thống báo cáo tài chính năm quy định tại chế độ kế toán này.

  Hệ thống báo cáo tài chính năm này không áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.

  Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.

  3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa

  (1) Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

  1.1. Báo cáo bắt buộc

  – Bảng Cân đối kế toán:                                             Mẫu số B 01 – DNN

  – Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:                          Mẫu số B 02 – DNN

  – Bản Thuyết minh báo cáo tài chính:                     Mẫu số B 09 – DNN

  Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

  – Bảng Cân đối tài khoản:                                          Mẫu số F 01- DNN

  1.2. Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

  – Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ                                       Mẫu số B03-DNN

   

  Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

  (2) Báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã

  – Bảng Cân đối tài khoản:                              Mẫu số B01 – DNN/HTX

  – Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:  Mẫu số B02 – DNN

  – Bản Thuyết minh báo cáo tài chính:         Mẫu số B09 – DNN/HTX

  (3) Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo quy định trong chế độ này được áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng hệ thống báo cáo tài chính này.

  Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ sung, các chỉ tiêu cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp; Trường hợp có sửa đổi thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.